CONTRACT EN VOORWAARDEN VOOT HET HUREN VAN 1 OF MEERDERE E-CHOPPERS / FATBIKES

E-chopperverhuur Coevorden is onderdeel van V.O.F. van der Felz recreatie, handelend onder de
naam: Cowboy & Indianen Speelreservaat Coevorden

KVK 05082103 – BTW: NL 8159.95.611B01
Hierna genoemd als “ verhuurder ’’

Onder huurder wordt verstaan
Naam………………………………………… Adres…………………………………… postcode………………
Woonplaats…………………………… Telefoonnummer…………………………..
Zichzelf geïdentificeerd met rijbewijs / ID kaart nummer ……………………………………………

Artikel 1:

Huurder geeft toestemming aan verhuurder om kopie of foto te mogen maken van Rijbewijs/IDkaart.

Deze groepshuurder verklaart tevens dat :

 • Alle personen uit de gereserveerde groep kennis hebben genomen van de huurvoorwaarden.
 • Alle personen minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs of een bromfietscertificaat.
 • Alle personen uit de groep bekend zijn met de door de verhuurder afgesloten WA
  verzekering met een eigen risico van € 1000,00 per voertuig per gebeurtenis.
 • Alle personen uit de groep bekent zijn met de € 7,50 afkoopregeling tot € 100,00 eigen risico.
 • Dat bij het niet naleven van de huurvoorwaarden door een of meerdere van de
  groepsgenoten hij / zij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt.

Artikel 2:

 • De groepshuurder betaald vooraf, de huurprijs.
 • De groepshuurder betaald vooraf, een borg van € 50,00 per E-chopper/Fatbike.
 • Bij meerdere E-choppers/Fatbikes zal de borgsom nooit meer bedragen dan gezamenlijk € 300,00
 • Het is de verhuurder toegestaan de kosten van kleinere schades, verlies sleutels, helm enz. direct van
  de betaalde borgsom/borgsommen af te trekken / cq te verrekenen.

Artikel 3:

Huurder verklaart de E chopper / fatbike in goede technische staat te hebben ontvangen,
Voor de fatbike is een rijbewijs of bromfietscertificaat niet verplicht, wel moet men bij ons minimaal
12 jaar oud zijn en een lengte van 1,40 m hebben en ten aller tijde onder toezicht van een
medehuurder van minimaal 18 jaar staan.

Artikel 4:

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de E-chopper een WA- verzekering is afgesloten.
Verhuurder verklaart dat er voor de huurders van de E-chopper een opzittende verzekering is afgesloten.

Huurder verklaart dat hem bij dit schrijven is aangeboden de algemene huurvoorwaarden van beide verzekeringen in te zien. (Deze liggen ter inzage op onze verhuurlocatie of in te zien op onze website www.echopperverhuurcoevorden.nl onder kopje ” specifieke huurvoorwaarden”.
De WA-verzekering kent een eigen risico van € 1000,00 per gebeurtenis, wilt en kunt u dit eigenrisico
niet zelf ondersteunen dan kunt u deze voor € 7,50 per voertuig afkopen tot eigen risico van €100,00.

Artikel 5 :

Verhuurder verklaart dat er ten behoeve van de Fatbike door hem geen verzekering in welke vorm
dan ook is afgesloten, de fatbike heeft niet de wettelijke verplichting om een RDW kenteken te
dragen en valt onder het normale fietsverkeer en dus onder uw eigen WA-verzekering.

Artikel 6:

Het is ten strengste verboden:

 • Om op onze E-choppers / Fatbikes met twee volwassen personen plaats te nemen
 • Met de E-choppers/fatbikes tegen elkaar aan te botsen.
 • De trottoirbanden op en af te rijden.
 • Elkaar voort te trekken in welke situatie of vorm dan ook.

Artikel 7:

Onze E-choppers met extra ruggensteun en voetsteunen zijn geschikt om een kind mee achterop te
nemen. U kunt bij ons een extra veiligheidsvest lenen waarmee u kleine kinderen vanaf ongeveer 3
jaar vast kunt zetten aan u zelf. Nog steeds maken ze gebruik van de rugsteun op de E-chopper.
Let op: Kinderen mogen niet ouder zijn dan 12 jaar en de totale belasting van het voertuig mag echt
niet meer zijn dan 130 kg.
Voor de extra voorzieningen en slijtages wordt voor een passagier € 5,00 in rekening gebracht.
Het meenemen van kinderen achterop onze E-choppers is / blijft altijd geheel op eigen risico!

Artikel 8:

Helmplicht:
Sinds 2023 is er een helmplicht gekomen op E-choppers. Een NTA 8776 norm gekeurde helm voldoet
aan de eisen.

Artikel 9:

De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal evenals alle overige verwijtbare
schade aan de gehuurde E-chopper/Fatbike tijdens de huurperiode toegebracht of ontstaan door
huurder. Deze schade gebaseerd op dagwaarde voertuig of schade vastgesteld door expert, zal
binnen 30 dagen na huurperiode aan verhuurder worden voldaan!
Huurder zorgt dat voertuig ten aller tijde deugdelijk indien mogelijk op stuurslot en/of met
bijgeleverd kabelslot door voorwiel of frame vast gezet wordt aan een ander gehuurd voertuig of een
ander bestaand vast object bijv: fietsrek of iets dergelijks.
Het is verhuurder toegestaan kleinere schades/verlies sleutels enz: direct in te houden op de gedane
borgsom.

Artikel 10:

Verhuurder is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-chopper/Fatbike naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurgelden!

Artikel 11:

De huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet.
De huurder dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan alle verkeersregels die
gelden voor fietsers. Dus ook met de E-chopper (snorfiets) / Fatbike gebruik te maken voor de
daarvoor bestemde fietspaden/stroken.

Artikel 12:

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-chopper / Fatbike aan derden in onderhuur of gebruik af te staan of wel de huurrechten geheel of gedeeltelijk af te staan.

Artikel 13:

Bij een vroegtijdige terug bezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van de huurgelden.

Artikel 14:

Huurder en verhuurder hebben het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, als de
veiligheid in gevaar komt zonder kosten wederzijds te annuleren. Let op ! dit geldt dus niet voor een
regenbui die overtrekt, hiertegen kan men zich namelijk kleden!
E.e.a ter beoordeling van de verhuurder.
Ondertekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de hier bovengenoemde
huurvoorwaarden, en de (aantal voertuigen) E- choppers / Fatbikes met bedrijf identificatienummer/s:

Choppernummer: kilometerstand………………………….
Rond tijdstip ………………………………. In goede orde in ontvangst te hebben genomen en deze
Rond tijdstip……………………………….. In goede orde weer in te leveren.
Bij het niet op tijd inleveren wordt een vergoeding van € 12,00 per uur of gelijk aan € 3,00 per
kwartier per E-chopper in rekening gebracht. ( cq verrekend met de borgsom ).
Huurder is bekend met het eigen risico van € 1000,00 per voertuig per gebeurtenis, aan derden.
Huurder is aangeboden het eigen risico bedrag gedeeltelijk af te kopen voor € 7,50 en terugbrengen
naar € 100,00 eigen risico, aan derden.( Dit geldt niet voor diefstal of schades die door uzelf aan Echopper/fatbike is aangebracht.)

 • WA-verzekering eigen risico € 1000,00
  (doorstrepen wat niet van toepassing is )
 • WA-verzekering € 7,50 afkoopregeling eigen risico tot € 100,00
  (doorstrepen wat niet van toepassing is )

Ondertekend te Coevorden door: .………………………………………………

Datum: ………………………

Handtekening voor akkoord huurder:………………………

Naam medewerker V.O.F. van der Felz recreatie……………………………